PRIVACY STATEMENT MEVR. J. HESS

PRAKTIJK VOOR PSYCHOTHERAPIE J. HESS

Mevr. Drs. J. Hess, gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

nummer 34339859, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy

statement legt uit hoe Mevr. J. Hess met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare

natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming

(AVG).

1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie

Mevr. J. Hess persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;

b. bezoekers aan de praktijk van Mevr. J. Hess;

c. alle overige personen die met Mevr. J. Hess contact opnemen of van wie Mevr. J. Hess

persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Mevr. J. Hess verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of

digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of

andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of

verwijzers;

c. door video-opnames tijdens sessies gemaakt kunnen worden.

3. Doeleinden verwerking

Mevr. J. Hess verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte

werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact en met betrekking tot informatie waar een betrokkene zelf om

heeft gevraagd;

c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.jannyhess.nl

 

4. Rechtsgrond

Mevr. J. Hess verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder

dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming

vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst,

waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te

houden of het BSN te registreren;

5. Verwerkers

Mevr. J. Hess kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers)

inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Mevr. J. Hess persoonsgegevens verwerken.

Mw. J. Hess sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Mevr. J. Hess deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling

(bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting

nodig is.

Mevr. J. Hess deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij

bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden

uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Mevr. J. Hess geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese

Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Mevr. J. Hess ervoor

zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het

betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen

in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Mevr. J. Hess bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Mevr. J. Hess hanteert in

beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

9. Wijzigingen privacy statement

Mevr. J. Hess kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy

statement wordt op de website van Mevr. J. Hess gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy

statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Mevr. J. Hess te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te

verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te

maken. Hierover kunt u contact opnemen met Mevr. J. Hess door een e-mailbericht te sturen naar

jhess@xs4all.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Mevr. J. Hess persoonsgegevens verwerkt, kunt u

contact opnemen met Mevr. J. Hess door een e-mailbericht te sturen naar jhess@xs4all.nl

 

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich

wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).