INFORMATIE

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een vorm van gespreksbehandeling door een psychotherapeut en houdt zich bezig met psychische problematiek en psychiatrische stoornissen.

U kunt individueel, in (echt)paren of in groepen worden behandeld. Ikzelf geef uitsluitend individuele en (echt)paren behandelingen.

Aanmelding behandeling

Om in aanmerking te komen voor behandeling is een verwijzing door uw huisarts nodig. Hierin moet uitdrukkelijk staan dat er vermoeden is dat bij de klachten waarvoor U hulp zoekt sprake is van een z.g. DSM-diagnose (DSM-5 is het diagnostisch handboek voor psychische stoornissen).

Afhankelijk van de ernst en de complexiteit van uw klachten (op meerdere gebieden) krijgt U een verwijzing voor de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ. Bij complexe, psychiatrische problematiek werk ik ook samen met een psychiater of met andere disciplines (mindfulnesstraining, massagetherapie e.a.)

Wanneer nog niet duidelijk is of U Basis- of Gespecialiseerde behandeling nodig heeft, kan de h.a. of POH GGZ (Praktijk Ondersteuner Huisarts) consultatie bij mij vragen.

Er is intussen een aantal diagnoses die niet meer vallen onder de verzekerde zorg. Dat geldt zowel voor de Basis GGZ als voor de Gespecialiseerde GGZ. Bijv. de aanpassingsstoornis, de relatieproblemen en de rouwverwerkingsproblemen. Wanneer er echter daarnaast ook een andere diagnose gesteld kan worden, b.v. depressie-, angststoornis of persoonlijkheidsstoornis, kan de behandeling toch nog wel vergoed worden door de verzekeraar.

En in het geval van relatieproblematiek krijgt U wel vergoeding als bij een van de partners ook nog sprake is van een andere DSM-diagnose.

Vergoeding van de behandeling

Psychotherapie valt in het basispakket van de ziektekostenverzekering. De behandeling binnen de Specialistische GGZ wordt nadat U een jaar in behandeling bent, of na afloop, in rekening gebracht middels een z.g. DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Uw behandelaar registreert hierin uw diagnose en alle activiteiten die in het kader van intake, onderzoek en behandeling worden verricht. Wanneer deze DBC gesloten wordt (na een jaar of eerder bij stoppen van de behandeling), krijgt hij een bepaalde productwaarde en deze wordt volgens bijbehorend tarief rechtstreeks aan uw verzekeraar gedeclareerd. Gecontracteerde ziektekostenverzekeraars vergoeden de behandeling volledig. Let daarbij op dat uw wettelijk verplichte eigen risico van uw ziektekostenpolis door Uzelf betaald moet worden. Wanneer U een verzekering hebt waar ik geen contract mee heb, ontvangt U zelf de rekening die U dan ter vergoeding kunt aanbieden bij uw verzekeraar die een gedeeltelijke vergoeding aan U zal uitkeren.

Uw behandelaar is verplicht bepaalde persoonsgegevens, de DSM-code van uw diagnose en de besteedde tijd in de vorm van een DBC, geanonimiseerd, door te geven aan een landelijke informatiebank, het DIS, voor toetsing van de nieuwe Zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is.

De Basis GGZ behandelingen hebben vaste tarieven ingedeeld in Kort, Middellang, en Intensief, die rechtstreeks aan uw verzekeraar worden gedeclareerd na maximaal 10 sessies (Intensief). Ook hierbij letten op uw zelf te betalen wettelijk verplicht eigen risico op jaarbasis.

Afzegging

Wanneer U een gemaakte behandelafspraak niet kunt nakomen, kunt U zich uiterlijk 24 uur voor de afspraak telefonisch of per email afmelden. Bij afzegging minder dan 24 u van tevoren wordt een no show tarief van € 50 euro in rekening gebracht die niet vergoed wordt door uw verzekeraar. Bij herhaaldelijk wegblijven kan uw behandelaar van U vragen de rekening te voldoen voor de volgende sessie.

Corona: Bij klachten als hoesten, niezen, verkoudheid met koorts e.d. verzoek ik mijn clienten om niet naar de praktijk te komen en de afspraak telefonisch of middels videobellen te doen. Dit geldt ook wanneer ik zelf klachten heb."

In geval van crisis

De Crisisdienst Spoedeisende Psychiatrie Kennemerland (SPK): 088-7885077 of: Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD Kennemerland, ma t/m vr. van 9 - 17u.: 023-5159998. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.ggzingeest.nl

Kwaliteitsstatuut GGZ

Dit document is ter inzage op de praktijk. Elke zorgaanbieder, vrijgevestigd of instelling moet per 1 januari 2017 een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben om GGZ-zorg te kunnen leveren. Deze verplichting geldt voor zowel de generalistische basis GGZ als de gespecialiseerde GGZ binnen de zorgverzekeringswet.

Wachttijden

De Wachttijd na aanmelding is momenteel 12 weken. Tussen aanmelding/ intake en behandeling is geen wachttijd.

Waarneming

Bij afwezigheid door vakantie of (langdurende) ziekte, heb ik twee collega waarneemsters die door u kunnen worden gemaild. Wie dit precies zijn en welk emailadres wordt in dat geval met u besproken.

Wanbetaling en redenen voor het beeindigen van de behandeling.

Rekeningen dienen binnen 30 dagen te worden betaald. Wanneer U in gebreke blijft, krijgt U eenmalig een herinnering. Wanneer U dan opnieuw niet binnen 14 dagen betaalt, wordt een incassobureau ingeschakeld en zijn alle kosten hiermee gemoeid inclusief rente voor uw rekening.

Wanneer U zich bij herhaling niet aan uw afspraken houdt, herhaaldelijk uw rekeningen niet op tijd betaalt of wanneer U zich misdraagt tegenover uw therapeut (agressief of seksueel intimiderend) waardoor een goede werkrelatie en behandeling onmogelijk worden, kan dit een reden zijn om de therapie te onderbreken of te beeindigen.

Verzekeraars waarmee ik jaarlijks een contract sluit:

* Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, OZF, FBTO, Avero, Agis, De Friesland

* Cooperatieve VGZ: Univé, VGZ, IZA, IZZ, UMC en VGZ Cares

* CZ, Nationale Nederlanden (Delta Lloyd) en OHRA

* Caresq, Promovendum, Besured, National Academic

* ASR, Ditzo, De Amersfoortse

* DSW Zorgverzekeraar, Stad Holland, In Twente

* Zorg & Zekerheid

* ENO, Salland, Zorg Direct

* ONVZ, PNO, VvAA

N.B: Bij VGZ en CZ heb ik een maximum jaarlijks budget dat niet mag worden overschreden.

Ik heb GEEN contract met Menzis, Anderzorg en Hema, zodat u, in het geval u hierbij verzekerd bent, een behandeling door mij, voor een deel zelf moet betalen!

 

Lidmaatschappen

* NVP

* VGCt

* LVVP

* Vereniging EMDR Nederland

* Regionaal Netwerk www.rondompsychotherapie.nl